Jedná se o kombinovanou formu studia předmětu BHA009 a BH011 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Absolvent získá základní znalosti z problematiky požární bezpečnosti staveb, po úspěšném ukončení předmětu získá znalosti z těchto dílčích částí požární bezpečnosti staveb:
- právní předpisy v oblasti požární ochrany
- postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti nevýrobních objektů
- určení požadavků na stavební konstrukce
- řešení únikových cest
- určení požárně nebezpečného prostoru
- zařízení pro protipožární zásah