Geografický informační systém (GIS), jeho účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD; geografický (topografický) objekt; informační a databázové systémy, moderní metody práce s údaji (genetické algoritmy, neuronové sítě), různé formy existence geografických dat, jejich vzájemná vazba (homeomorfismus); základní charakteristiky geografických dat; typy dat a modely jejich uložení; topologie v GIS; digitální modely reliéfu, organizace DMT dat v GIS; problematika standardizace v oblasti GIS, “Open GIS”; analýza dat, jejich význam a metody; základy projektování GIS; ZABAGED, DMÚ 25, resortní GISy.