Kurz podává přehled o základních konstrukčních systémech nosných stavebních konstrukcí - halové stavby, patrové budovy, inženýrské konstrukce, technologické konstrukce, mosty a lávky; přehled o fyzikálně mechanických vlastnostech, výhodách a nevýhodách základních konstrukčních materiálů nosných konstrukcí a jejich statistických parametrech. Základní principy zatížení nosných stavebních konstrukcí.
Účastníci se dozví obecné informace o dopravě – historie, druhy dopravy, význam ve společnosti, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy, základní pojmy z dopravní terminologie. Železniční doprava – zákon o drahách, geometrické parametry koleje, železniční svršek a spodek, výhybky a výhybkové konstrukce, železniční stanice. Pozemní komunikace – kategorie pozemních komunikací, šířkové uspořádání, návrh osy a nivelety, druhy vozovek, technologie staveb pozemních komunikací. Letiště.