Cíl předmětu:

  • Získat přehled o současnosti a historii katastrálního mapování a problematice obnovy katastrálního operátu.
  •  Získat praktické dovednosti při podrobném mapování prvků DKM.
Anotace předmětu:

  • Obnova katastrálního operátu,
  • způsob vyznačování staveb v SGI,
  • tvorba digitální katastrální mapy
  • Revize, budování a údržba ZhB a PPBP
  • Historie mapování a katastru na území ČR, dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů
  • Tvorba Státní mapy 1:5000