Cíl předmětu:

  • Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitostí,
  • naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu,
  • v rámci katastru nemovitostí se naučit zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.
Anotace předmětu:

  • Obnova katastrálního operátu - mapování polohopisu katastrální mapy,
  • Katastr nemovitostí - vyhotovení geometrických plánů,
  • Topografické mapování, vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500, využití technologie GNSS,
  • Polohopisné a výškopisné mapování intravilánu včetně nadzemních znaků inženýrských sítí.