Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy. Konstrukce železničního svršku. Městská kolejová doprava.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.