Doplňující pedagogické studium

Cílem předmětu je, aby student rozuměl komplexitě lidské komunikace. Student bude seznámen se současnými teoriemi a modely komunikace. Student získá základní přehled o všech složkách verbální i neverbální komunikace. Porozumí arbitrárnosti verbálních znaků. Student bude veden k osvojení si dovedností spojených s přípravou kvalitního veřejného projevu včetně multimediální prezentace. Tyto komunikační a rétorické dovednosti bude živě prezentovat a získá od lektorů i publika zpětnou vazbu. Bude veden k využití získaných poznatků v pedagogické praxi.


Student bude postupně seznamován se specifickými potřebami některých žáků, s možnostmi různých přístupů k řešení. Výklad bude veden tak, aby byl schopen osvojené vědomosti prakticky využít v pedagogické praxi.

Kurz tvoří průřez klíčovými tématy psychopatologie, psychologie nadaných žáků, žáků s poruchami učení, žáků s výchovnými obtížemi a žáků celkově neprospívajících. Student porozumí hlouběji procesu vzdělávání a jeho vztahu k duševním stavům a struktuře osobnosti žáka.